Izborni kolegij

Ukupan broj sati nastave: 24

Broj ECTS: 1

Ukupan broj studenata: 15

Teme: 

1. Intervencije na aortalnom zalisku

2. Intervencije na mitralnom zalisku

3. Intervencije na trikuspidalnom zalisku

4. Intervencije na pulmonalnom zalisku

5. Intervencije u kongenitalnim bolestima srca

6. Praćenje bolesnika

Predavači: Davorka Lulić, dr.med., Gordana Bačić, dr.med., Luka Bastiančić, dr. med.

Način izvođenja nastave: predavanja, seminari i vježbe

Literatura (obavezna):  Wijns W, Serruys PW, Vahanian A, Eeckhout E, De Palma R, van Sambeek M, editors. PCR-EAPCI Percutaneous Interventional Cardiovascular Medicine Textbook [e-book]. PCR Pub.; 2023. Available from: https://textbooks.pcronline.com/the-pcr-eapci-textbook

Ispitni rok: MCQ, 15.10.2023.

Konzultacije: srijedom, od 12-13h, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, KBC Rijeka

Prisutnost na kolegiju: minimalno 70%.

S6: izrada plana praćenja pacijenta iz kliničke prakse – praktičan rad (izrada tijekom S)

Mjesto održavanja predavanja: Microsoft Teams

Mjesto održavanja seminara: glavna predavaonica, KBC Rijeka, lokalitet Sušak

P1 02.10.2023. 09:00-09:45

S1 02.10.2023. 16:00-16:45

V1 02.10.2023. 16:45-18:15

P2 03.10.2023. 09:00-09:45

S2 03.10.2023. 16:00-16:45

V2 03.10.2023. 16:45-18:15

P3 04.10.2023. 09:00-09:45

S3 04.10.2023. 16:00-16:45

V3 04.10.2023. 16:45-18:15

P4 05.10.2023. 09:00-09:45

S4 05.10.2023. 16:00-16:45

V4 05.10.2023. 16:45-18:15

P5 06.10.2023. 09:00-09:45

S5 06.10.2023. 16:00-16:45

V5 06.10.2023. 16:45-18:15

P6 09.10.2023. 09:00-09:45

S6 09.10.2023. 16:00-16:45

V6 09.10.2023. 16:45-18:15

Predavanja se izvode online, a seminari i vježbe onsite. Predavanja su trajanja jednog sata tematski  praćeno seminarima u trajanju od jednog sata i vježbama u trajanju od dva sata.

Tijekom predavanja, seminara i vježbi studenti su aktivno uključeni u nastavu putem interaktivnih materijala. 

Na S6 i V6 potrebno je izraditi plan praćenja pacijenta podvrgnutom intervencijskom liječenju teške aortale stenoze – prema evaluaciji pod Praćenje i vrednovanje (1.)

Pismeni ispit: 15.10.2023. u glavnoj predavaonici KBC Rijeka, lokalitet Sušak. Sastoji se od 50 pitanja (MCQ, sa više točnih odgovora)