Sadržaj kolegija obuhvaća: 

  • Didaktika – metodika / nastavni plan i program
  • Ciljevi i zadaci glazbene kulture
  • Nastavne metode, didaktički sistemi, nastavni oblici, nastavna pomagala i sredstva
  • Organizacija nastavnog sata
  • Priprema za nastavu (stručna, pedagoška, organizacijsko-tehnička, psihološka)
  • Igre u motivacijskom dijelu sata
  • Glazbeni diktat kao motivacijska igra
  • Brojalica
  • Pjevanje kao aktivnost nastave glazbene kulture
  • Glazbeno stvaralaštvo kao aktivnost nastave glazbene kulture