Radi se o kliničkom stanju koje nije rijetko u dječjoj dobi, a predstavlja životnu ugrozu i traži nužnost ranog prepoznavanja te liječenja s ciljem sprječavanja dugoročnih posljedica.


Cilj nastavne jedinice je upoznati studente s najčešćim hitnim stanjima u pedijatrijskih onkoloških bolesnika.

ISHODI UČENJA NASTAVNE JEDINICE:

Nakon nastavne jedinice, student će biti osposobljen:

1. nabrojati najčešća hitna stanja u djece oboljele od malignih bolesti

2. prepoznati laboratorijske pokazatelje sindroma lize tumora

3. definirati čimbenike rizike razvoja sindroma lize tumora

4. navesti terapiju hiperkalemije

5. opisati kliničku prezentaciju bolesnika s medijastinalnim tumorom

6. opisati kliničku prezentaciju bolesnika

Kolegij Klinička mikrobiologija obvezatan je kolegij na III. godini Studija koji se provodi kroz 30 sati predavanja, 5 sati seminara i 30 sati laboratorijskih vježbi, ukupno 65 sati (6 ECTS). Teorijska nastava održava se u predavaonicama, a praktični laboratorijski rad u vježbaonici Zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci.


Cilj kolegija je usvajanje osnovnih znanja i vještina vezanih za klinički mikrobiološki laboratorij primjenjujući znanja i vještine stečenih na kolegijima Opće i Specijalne bakteriologije, Parazitologije i mikologije te Virologije kako bi mogli odlučiti o vremenu, vrsti i načinu uzimanja bioloških uzoraka iz različitih organskih sustava bolesnika, te provesti odgovarajuće laboratorijske postupke. Također, cilj je osposobiti studente interpretirati gotov mikrobiološki nalaz i test osjetljivosti mikroorganizama na antimikrobne lijekove.TEHNIKE VAĐENJA ZUBA

Vađenje zuba je jedan od najčešćih zahvata u oralnoj kirurgiji, te se izvodi kada zub ne možemo očuvati niti jednim dentalnim zahvatom. Da bismo postupak vađenja zuba proveli pravilno i sigurno za pacijenta potrebno je prethodno znanje iz anatomije glave i vrata, morfologije zuba kao i o izboru i načinu davanja anestezije. Također, analizom radioloških snimki dolazimo do informacije o morfologiji i položaju zuba unutar čeljusti i njegovom odnosu prema susjednim anatomskim strukturama, stanju kosti i potpornog aparata, te eventualno o prisutnosti patoloških promjena.

testni kolegij u moodle 3.9 inačici